TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG


Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
Lập báo cáo giám sát môi trường.
Lập đề án bảo vệ môi trường.
Lập hồ sơ xã nước thải vào nguồn nước.
Lập đề án thăm dò và khai thác nguồn nước ngầm.