Nước sạch dùng trong dược phẩm


Nước sạch dùng trong dược phẩmNước sạch dùng trong dược phẩm
 
Yêu cầu chất lượng nước sạch dùng trong dược phẩm
Nước dùng trong dược phẩm có chất lượng tương đương với nước cất một lần hoặc hai lần.
 
 

Sơ đồ hệ thống thiết bị

 
 
 

Nguồn nước chưa xử lý
  • Lọc đa lớp
  • Lọc than hoạt tính
  • Lọc trao đổi Cation
  • Lọc trao đổi Anion
  • Lọc tinh bằng màng UF
  • Tiệt trùng bằng UV
 

Nước đã xử lý tương đương nước cất 1 lần
  • Lọc thẩm thấu ngược
  • Tiệt trùng bằng UV


Comments